Regulamin

§ 1

Pojęcia:

1. Sprzedawca - F.H.ReAn Andrzej Korzeń 30-710 Kraków, ul. Krzywda 14/1, REGON: 351007600, NIP: 6780054723

2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną rean.pl

3. Kupujący - każdy podmiot (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep.

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta–osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,  że  nie  posiada  ona  dla  niej  charakteru  zawodowego,  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego  na  podstawie  przepisów  o  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji o Działalności Gospodarczej

6. Regulamin - niniejszy regulamin.

7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

8. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności odzież i akcesoria.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

4. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

5. Wszystkie oferowane przez Sprzedawcę towary są nowe i posiadają gwarancję zgodną z przepisami Unii Europejskiej, chyba, że opis na karcie Towaru stanowi inaczej.

6. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (opcjonalnie także w innych walutach brutto).

7. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie całego świata.

8. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

9. W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie.

10. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 

§ 3

Składanie Zamówień

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 12.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym dniu roboczym.

2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez przycisk "Dodaj do koszyka", po czym przechodząc do zakładki "Koszyk" i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku "Zamów").

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

1) e-mail zawierający wszystkie istotne warunki Zamówienia - wraz z linkiem, którego kliknięcie jest niezbędnym elementem potwierdzającym złożenie Zamówienia przez Kupującego. Kupujący może potwierdzić złożenie zamówienia poprzez telefon +48 12 296 05 87 lub e-mail kontakt@rean.pl

2) w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od potwierdzenia przez Kupującego złożenia Zamówienia - informację poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów lub przedsiębiorców na prawach konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania towaru.

5. Zamówienia niepotwierdzone przez Kupującego w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymana wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, nie są wiążące dla Sprzedawcy.

6. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:  

ING nr. 36 1050 1445 1000 0092 0840 5531

IBAN: PL 36 1050 1445 1000 0092 0840 5531

SWIFT: INGBPLPW

w tytule wpisując numer Zamówienia; zalecane jest także wpisanie imienia i nazwiska podanego w formularzu Zamówienia.

2) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności PayU (świadczonych przez PayU S. A. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań),

3) za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności (świadczonych przez PayPal Europe S.a r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449) - dla płatności dokonywanych spoza obszaru Polski.

4) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy lub za pobraniem,

7. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem oraz za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych płatności powinien zapłacić za zakupiony Towar w terminie 10 (dziesięciu) dni od otrzymania informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

8. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego, według cen określonych przez serwis Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Informacja o koszcie dostawy towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu.

 

§ 4

Realizacja Zamówień

 

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 (siedmiu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem oraz za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności - może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.

4. Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska realizowane są wyłącznie po uprzednim dokonaniu zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych.

5. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w terminie od 2 do 10 dni licząc od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. O przewidywanym terminie dostawy Kupujący jest informowany w chwili składania Zamówienia (w formularzu). W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.

6. W przypadku, gdy Zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru, Kupujący będący Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta sumę pieniężną za niezrealizowane Zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zakup innego, zamiennego Towaru.

7. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

8. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską i Pocztę Polską.

9. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi przedsiębiorcy na prawach konsumenta dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 5

Reklamacja i gwarancja

 

1. Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową lub innemu Kupującemu z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail kontakt@rean.pl

3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą - pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

7. Uprawnienia Konsumenta lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta wynikające z niezgodności Towaru z umową lub Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony).

8. Reklamację należy przedłożyć w siedzibie firmy mieszczącej się pod adresem F.H.ReAn Andrzej Korzeń 30-710 Kraków, ul. Krzywda 14/1.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

1. Kupujący mający status Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może posłużyć się przy tym formularzem zwrotu towaru.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta w wypadkach:

1) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. koszulki z nadrukiem indywidualnym, nadrukiem nazwiska piłkarza lub innego napisu wybranego przez Klienta)

2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

3) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

4) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta ich oryginalnego opakowania,

5) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

3. W razie odstąpienia Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

6. Koszty Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

 

1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

6. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.rean.pl (zakładka „Regulamin”).

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

1) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.